Školní družina

Školní družina je umístěna
  • 1. ročníky - v samostatné budově ŠD (vchod z Železnobrodské ulice) 
  • 0.+ 2. - 4. ročníky - v nové budově školy (vchod z ulice Toužimská) 
Školní družinu tvoří 13 oddělení, navštěvuje ji celkem 344 žáků. Školní družina pravidelně využívá velkou zahradu s víceúčelovým hřištěm, školní keramickou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště.
V rámci školní družiny jsou nabízeny družinové kroužky.   

Úplata za školní družinu je 350,- Kč/měsíc.

 
Vychovatelky:
Pekárková Věra - vedoucí vychovatelka
Bílková Romana Knoppová Karolína
Bc. Friedlová Lenka Lejčková Jana
Horká Božena Sajfrtová Jitka
Jiskrová Eva Žůrková Lenka
Janáková Kristina Strnadová Barbora
Kudláčková Jolana Hlačinová Martina
telefon: +420 286 855 062

 

Rozmístění jednotlivých oddělení: 

BUDOVA ŠD  oddělení vychovatelka   třídy  telefon
přízemí 1. oddělení Bílková 1.A + 1.C  734259150
  2. oddělení Pekárková 1.B + 1.C  734313816
1. patro 3. oddělení Sajfrtová

1.D

 734258027
  4. oddělení  Friedlová 1.E + 1.C 734256733
  5. oddělení Horká 1.F + 1.C 734255945

 

 

NOVÁ BUDOVA ZŠ  oddělení vychovatelka třídy  telefon 
1. patro 10. oddělení Kudláčková 3.A+4. 734255946
  11. oddělení Hlačinová 3.B+4. 735174912
  12.oddělení Strnadová  3.C+4. 739026790
 2. patro 6. oddělení  Knoppová 2.A+O.A 603273085
  7. oddělení Žůrková 2.B+0.A 734256747
  8. oddělení Jiskrová 2.C+4. 603293944
  9. oddělení Lejčková 2.D+4. 734255944
  13. oddělení Janáková 3.D+4. 739037283
 
V budově ŠD jsou pro děti připraveny:
  • 2 účelově vybavené herny

  • 2 pracovny - s možností kreativního uzpůsobení

  • zimní zahrada s divadelním koutkem

  • zahrada ŠD je vybavena víceúčelovým hřištěm, prolézačkami, pískovištěm, stolním tenisem

 

Zájmové kroužky v ŠD:

šikovné ručičky, vaření, keramika I.,  keramika II., výtvarný kroužek

více o kroužcích -  kroužky družiny

 
 
Vnitří řád školní družiny

 

1. Provozní doba:

ranní :           6:30 –  8:00 (do.7:30 příchod do budovy ŠD)

odpolední:    11:40 – 17:00

 

 

2. Školní družina pro svůj provoz využívá vlastní budovu (2 herny, 2 pracovny, šatny a sociální zařízení), 8 oddělení je umístěno v kmenových třídách. Dále zahradu ŠD vybavenou víceúčelovým hřištěm, prolézačkami, 2 pískovišti. Keramickou dílnu, tělocvičnu, gymnastický sál a hřiště v areálu školy.

 

3. Žáci jsou zapsáni k docházce do ŠD na základě řádně vyplněného zápisního lístku vždy na jeden školní rok. O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Přednostně jsou zařazováni žáci nižších ročníků.

 

4. Poplatek za ŠD je 350,- Kč měsíčně. Je vybírán 2x ročně (1400,- září – prosinec, 2100,- leden – červen) 

 

5. ŠD žákům umožňuje:

- spoluúčastnit se při přípravě programu

- využívat zájmové kroužky

 

 

6. Řád ŠD navazuje ve svých ustanoveních na řád školy. Kromě povinností daných školním řádem platí ve ŠD další specifická nařízení:

- dodržovat nařízení a pokynů vychovatelů

- dbát pravidel bezpečnosti v prostorách ŠD a při všech akcích pořádaných ŠD

- šetřit majetek školní, svůj i spolužáků (při případném poškození hradí nápravu viník)

- chovat se slušně a zdvořile ke všem zaměstnancům i spolužákům

- neopouštět svévolně ŠD

- dodržovat zákaz nošení nebezpečných předmětů do ŠD

- pokud žák soustavně porušuje školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka v případě, že významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních apod. U ŠD ZŠ zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).

 

 

7. Pitný režim je zajištěn podáváním nápojů při obědě, dále si děti nosí pití z domova, nebo se mohou kdykoliv napít vody.

 

8. Vyzvedávání žáků :

1.třídy – po obědě (asi v 12:15)u vchodu do nové budovy

                     - 15:00 – 17:00 – v budově ŠD

2.- 4.třídy  - po obědě (podle rozvrhu, nejpozději v 13:30)

                          - 15:30 – 17:00 – na recepci nové budovy ZŠ

Rodiče jsou povinni si své dítě vyzvednout v dohodnutou dobu, pokud toto neodchází v rodiči stanovenou dobu samo. Samostatný odchod žáků, mimo čas uvedený na zápisním lístku, musí být vždy podložen písemnou žádostí rodičů. Je zakázáno uvolňování žáků na telefonickou žádost.

Pokud dítě není vyzvednuto do vypršení provozní doby ŠD (17:00) nejdříve vychovatelka informuje rodiče telefonicky, pokud neuspěje, oznámí věc na OSPOD. Opakované nevyzvednutí dítěte ze ŠD může být důvodem k jeho vyloučení.

Pokud dítě bude odcházet na kroužky, které nejsou v nabídce školy, do školní družiny se již nevrací.

 

9. Režim dne:

Po ranní družině přechází žáci z budovy družiny do budovy školy pod vedením vychovatelky.

Po vyučování předají žáky, zapsané do ŠD, učitelky vychovatelkám na předem dohodnutém místě.

Do jídelny přicházejí žáci organizovaně pod dohledem vychovatelky.

Z budovy školy do budovy ŠD odcházejí žáci pouze pod vedením vychovatelky.

Vychovatelky předávají dětí lektorům na nepovinné předměty a zájmové kroužky organizované školou.

 

10. Do školní družiny je možné umístit i žáky nepřihlášené k pravidelné docházce do ŠD a to v případě dělených hodin, odpadnutí výuky apod., nebo na žádost rodičů z mimořádných rodinných důvodů.

 

11. O vedlejších prázdninách bude ve ŠD provoz pouze v případě, že bude přihlášeno nejméně 10% ze zapsaných žáků.

 

12. Rodiče mají možnost se na žáky a program ŠD informovat průběžně během školního roku (informační nástěnky ŠD, konzultace s vychovatelkami, email).

Stránka

Publikována: 7.9.2014

Naposled upravena: 10.9.2019

Kalendář

Pátek, 20.9., svátek má Oleg
září 2019
po út st čt so ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10

Út - 10.9.2019

Adaptační kurz

(Web)

Výjezd 9.B

11

St - 11.9.2019

Adaptační kurz

(Web)

Výjezd 9.B

Projektové dny

(Web)

Třídy 7.C a 8.B

12

Čt - 12.9.2019

Adaptační kurz

(Web)

Výjezd 9.B

Projektové dny

(Web)

Třídy 7.C a 8.B

Třídní schůzky

(Web)

1. stupeň - od 17:00 hod.

2. stupeň - od 18:00 hod.

13

Pá - 13.9.2019

Projektové dny

(Web)

Třídy 7.C a 8.B

14 15
16 17 18 19

Čt - 19.9.2019

Třídní schůzky - Začít spolu

(Web)

1. stupeň - od 17:00 hod.

2. stupeň - od 18:00 hod.

20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nejbližší akce školy

Termíny prázdnin a svátků

1. pololetí: 02.09.2019 - 30.01.2020

2. pololetí: 01.02.2020 - 30.06.2020

Prázdniny 

Podzimní prázdniny: 29.10.2019 - 30.10.2019

Vánoční prázdniny: 23.12.2019 - 03.01.2020

Pololetní prázdniny: 31.01.2020

Jarní prázdniny: 24.02.2020 - 01.03.2020

Velikonoční prázdniny: 09.04.2020 - 10.04.2020

Hlavní prázdniny: 01.07.2020 - 31.08.2020

Pedagogické rady

Zahájení školního roku 2019/2020: 02.09.2019

1. čtvrtletí: 14.11.2019

1. pololetí: 23.01.2020

3. čtvrtletí: 23.03.2020

2. pololetí: 22.06.2020

Ukončení školního roku 2019/2020: 26.06.2020

Vysvědčení

1. pololetí: 30.01.2020

2. pololetí: 26.06.2020

Třídní schůzky

První třídy: 02.09.2019

Třídní schůzky č.1 (17.00 - 19.30 h.): 12.09.2019

Třídní schůzky č.2 (17.00 - 19.30 h.): 14.11.2019

Třídní schůzky č.3 (17.00 - 19.30 h.): 23.03.2020

Další akce

Škola v přírodě: 15.06. - 19.06.2020