Výchovné poradenství

Výchovný a kariérový poradce

Petr Šeda

seda@skola-kbely.cz

kancelář č. 8 (přízemí hlavní budovy)

 

Poskytované služby:

 • podpora a vedení žáků k úspěšnému zvládání školní docházky
 • zajištění spolupráce a komunikace mezi žákem, rodinou a školou
 • hospitace ve třídách (zaměřeno na problémové situace)
 • péče o začlenění nových žáků do výuky
 • řešení výchovných problémů, účast na výchovných komisích
 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)
 • informační a poradenské činnosti pro žáky a rodiče v profesní orientaci a administrace přijímacích řízení na SŠ
 • organizace návštěv zástupců SŠ, exkurzí

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 (pro školní rok 2020/2021)

 

PŘIHLÁŠKY

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání, pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy. Tyto přihlášky obdrží spolu s pololetním vysvědčením a zápisovým lístkem.

 

 • Škola vyplní základní identifikační údaje uchazeče, hodnocení žáka za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku. 
 • Rodiče doplní název příslušných středních škol, kód oboru.
 • Uchazeč odevzdá přihlášky výchovnému poradci do 14. 2. 2020 ke kontrole.
 • Ředitel školy potvrdí prospěch na daných přihláškách, které poté výchovný poradce vrátí uchazeči.
 • Uchazeč odevzdá sám přihlášky ředitelům příslušných středních škol a to do 1. 3. 2020. Spolu s přihláškou odevzdá uchazeč další dokumenty vyžádané příslušnou školou. Pokud škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je nutno si nechat přihlášku potvrdit lékařem.

 

POZOR!

Počítejte s jarními prázdninami i na středních školách! Praha 6 až 10 mají jarní prázdniny od 24. 2. do 1.3. 2020, Praha 1 až 5 mají jarní prázdniny od 17.2. do 23. 2. 2020.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

1. termín: úterý 14. dubna 2020

2. termín: středa 15. dubna 2020

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií (žáci 5. a 7. tříd):

1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020

2. termín: pátek 17. dubna 2020

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 13. května 2020

2. termín: čtvrtek 14. května 2020

 

Obory vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění od 2. 1. do  15. 1. 2020.

Obory vzdělávání v konzervatoři od 15. 1. do 31. 1. 2020.

 

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do:

 • oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou,
 • oborů vzdělávání s výučním listem,
 • oborů zkráceného studia,
 • oborů vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění,
 • do oborů vzdělávání v konzervatoři.

Druhé kolo a případná další kola přijímacích zkoušek jsou vyhlášena nejdříve po ukončení prvního kola a termín stanoví ředitel příslušné školy. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

 

POZVÁNKA

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám.

 

 

ROZHODNUTÍ

Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

 

 

ODVOLÁNÍ

Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (např. na webových stránkách střední školy). Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

 

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání na dané střední škole. Žák obdrží 1 zápisový lístek nejpozději do 1. 3. 2020. Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijat někdo jiný. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Při ztrátě zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek, na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.

 

 

KONZERVATOŘE A STŘEDNÍ ŠKOLY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

Přihlášku si žák vyzvedne do 31. 10. 2020. Zaslána na střední školu bude do 30. 11. 2020. Zápisový lístek obdržíte do 30. 11. 2020. Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín. Změny v přijímacím řízení na střední školy budou uvedeny na webových stránkách základní školy a na nástěnce výchovného poradce.

(pro školní rok 2020/2021)

 

DOPORUČENÍ

Před podáním přihlášky je vhodné se informovat o možných změnách na webových stránkách školy nebo přímo ve škole, zejména v nejasných případech.

 

 

INFORMACE:

 • www.atlasskolstvi.cz
 • www.infoabsolvent.cz (zde najdete informace o uplatnění absolventů na trhu práce)
 • www.burzaskol.cz (užitečné informace o SŠ i přijímacích řízení)
 • www.zkariera.cz (zde najdete mj. test volby střední školy)
 • www.proskoly.cz (zde najdete mj. test volby povolání)
 • www.scio.cz (tento portál nabízí možnost testování žáků - škola zajišťuje pro žáky bezplatně jejich testování v 5. a 9. ročníku)
 • www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 • http://rejskol.msmt.cz/
 • http://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Seznam
 • http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_skol Portál MPSV (vyhledávání škol a oborů v ČR)
 • www.job-tip.cz
 • www.seznamskol.eu
 • iPortál

 

Stránka

Publikována: 1.11.2014

Naposled upravena: 7.1.2020

Kalendář

Pátek, 28.2., svátek má Lumír
únor 2020
po út st čt so ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4

Út - 4.2.2020

Smeťte starosti z přijímacích zkoušek na SŠ ze stolu!

17:00 - 18:00

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ VE SPOLUPRÁCI S ŘEDITELEM naší základní ŠKOLY panem Mgr. Bc. Květoslavem Přibilem -> připravilo pro rodiče žáků 5., 7. a 9. tříd, kteří podávají přihlášky na čtyřleté, šestileté i osmileté obory středních škol, odpolední prezentaci s poradenstvím, pomocí při vyplňování přihlášek a předání informací souvisejících s přípravou na střední školy.

5 6

Čt - 6.2.2020

Preventivní program: Násilí mezi dětmi

10:00 - 11:40

Nemusí jít vždy pouze o čas, který žáci tráví ve škole, dětem může být ublíženo kdekoliv a jakkoliv.

 

Preventivní program má za cíl objasnit:

 • význam šikany,
 • podoby, se kterými se mohou děti setkat,
 • kdo je agresor a kdo je oběť,
 • jak se v případě šikany zachovat.

KDY?

 • 6. 2. 2020 (3. a 4. vyučovací hodina)

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • žáci tříd 4. C a 4. A

Obsahem dvouhodinového preventivního programu jsou i hry, díky kterým děti lépe pochopí celou problematiku daného tématu.

Preventivní program pořádá Hana T. (studentka střední školy, která se věnuje prevenci patologických jevů na ZŠ úspěšně již třetím rokem).

 

PEDAGOGICKÝ DOHLED:

 • Soňa Steklá & Petr Šeda
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Nejbližší akce školy

Termíny prázdnin a svátků

1. pololetí: 02.09.2019 - 30.01.2020

2. pololetí: 01.02.2020 - 30.06.2020

Prázdniny 

Podzimní prázdniny: 29.10.2019 - 30.10.2019

Vánoční prázdniny: 23.12.2019 - 03.01.2020

Pololetní prázdniny: 31.01.2020

Jarní prázdniny: 24.02.2020 - 01.03.2020

Velikonoční prázdniny: 09.04.2020 - 10.04.2020

Hlavní prázdniny: 01.07.2020 - 31.08.2020

Pedagogické rady

Zahájení školního roku 2019/2020: 02.09.2019

1. čtvrtletí: 14.11.2019

1. pololetí: 23.01.2020

3. čtvrtletí: 23.03.2020

2. pololetí: 22.06.2020

Ukončení školního roku 2019/2020: 26.06.2020

Vysvědčení

1. pololetí: 30.01.2020

2. pololetí: 26.06.2020

Třídní schůzky

První třídy: 02.09.2019

Třídní schůzky č.1 (17.00 - 19.30 h.): 12.09.2019

Třídní schůzky č.2 (17.00 - 19.30 h.): 14.11.2019

Třídní schůzky č.3 (17.00 - 19.30 h.): 23.03.2020

Další akce

Škola v přírodě: 15.06. - 19.06.2020