Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Publikováno: 13. 3. 2023

Vážení rodiče,

zápis k základnímu vzdělávání se bude i letos konat prezenční formou přímo v nové budově Základní školy Praha – Kbely, vchod z ulice Toužimská.

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023, tedy děti narozené v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odkladem školní docházky.

K povinné školní docházce můžete přihlásit i dítě, které dovrší šesti let až v průběhu školního roku 2023/2024, tedy narozené od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Stanovený maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy Praha - Kbely pro školní rok 2023/2024 činí 125 žákyň a žáků.

Po velmi dobrých zkušenostech s aplikací Zápisy Online jsme se rozhodli v letošním školním roce pro následující kombinaci – motivační část zápisu proběhne prezenčně v budově školy a formální část, tedy vyplnění přihlášky, elektronicky prostřednictvím aplikace Zápisy Online.

 

Termín zápisu: 3. 4. a 4. 4. 2023 

v době od 14 do 18  hodin v nové budově Základní školy Praha – Kbely

(vchod z ulice Toužimská).

 

K zápisu si, prosím, přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

U zápisu budou také přítomny speciální pedagožky z našeho Školního poradenského pracoviště, Mgr. Lucie Rokosová a Mgr. Tereza Sajlerová.

 

Elektronický zápis bude umožněn od 20. 3. 2023 (8:00 hodin) do 30. 3. 2022 (12:00 hodin) zde:

Na tomto odkazu si pro své dítě vyplníte elektronickou přihlášku k základnímu vzdělávání. Zároveň si zde rezervujete konkrétní čas a místnost zápisu, který se uskuteční v budově školy ve dnech 3. 4. a 4. 4. 2023.

Není důvod se ničeho obávat, žádost podáváte elektronickou formou z pohodlí svého domova. V určeném termínu kliknete na webových stránkách školy na odkaz na elektronickou přihlášku a zobrazí se formulář.

Elektronická přihláška je intuitivní dvou krokový formulář. 

V prvním kroku rodiče vyplní základní osobní a kontaktní údaje uchazeče a zákonného zástupce.

Ve druhém kroku, po potvrzení osobních a kontaktních údajů a po udělení souhlasu s jejich zpracováním, si zákonný zástupce vybere volný termín zápisu a dokončí registraci. Na e-mail zákonného zástupce je poté automaticky odeslána zpráva obsahující především registrační číslo uchazeče, termíny a čas zápisu a odkaz ke stažení předvyplněné vzorové přihlášky. Vytištěnou přihlášku vyplňte, vytiskněte si ji a podepsanou přineste k zápisu do školy ve vybraném termínu (3. dubna nebo 4. dubna 2023 ve vámi zvoleném čase a místnosti).

Ve spodní části Žádosti je rubrika Volitelné položky, do které v případě zájmu můžete uvést poznámku či přání, například zájem o třídu s programem CLIL nebo Začít spolu, jednoho kamaráda jako budoucího spolužáka ve třídě aj.

Žádost o přijetí dítěte musí podepsat jeden zákonný zástupce dítěte, pokud žijí rodiče ve společné domácnosti. Pokud mají rodiče rozdělenou péči, je v žádosti nutný podpis obou zákonných zástupců a uvedení kontaktu na oba rodiče.

Žádáme zákonné zástupce dětí z nespádových oblastí, aby podali žádost také na své spádové škole. Z kapacitních důvodů budou o přijetí rozhodovat níže uvedená kritéria. Děkujeme za pochopení a spolupráci v této věci.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy:
 • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:
 • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

 

Informace o přijetí/nepřijetí:

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. ročníku je škola povinna do 30 dnů ode dne konání zápisu zveřejnit pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka před školní budovou) a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává, písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy jen v případě, že o něj zákonný zástupce ředitelku školy požádá.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno bud' osobně, nebo je zasláno prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Ke kladnému vyřízení odkladu školní docházky je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Další dotazy spojené s odkladem, případně jiné, Vám zodpoví ředitelka školy, zástupci ředitelky školy, speciální pedagožky nebo paní učitelky u zápisu.

 

 

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

 
Kolik žáků bude přijato do 1. třídy?

Bude přijato maximálně 125 žáků.

 

Podle jakých kritérií jsou žáci přijímáni? 

Ředitelka Základní školy Praha – Kbely stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy k plnění povinností školní docházky, pokud počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2023/2024 bude přijato maximálně 125 žáků (na základě § 36). Do prvních tříd základních škol zřízených Městskou částí Praha 19 se přijímají děti podle následujících kritérií:

1) děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 19 v příslušném školském obvodu základní školy, 

2) děti s místem trvalého pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy, 

3) děti s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha. 

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2. a 3. kritéria.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.

 

Jak se dozvíme, že je naše dítě přijato? 

V přesně stanoveném termínu bude zveřejněn na tomto webu seznam přijatých žáků (nebudou zveřejněna jména žáků, ale číslo, které každému dítěti bude přiděleno při zápisu). 

 

Naše dítě nebylo přijato, co máme nyní dělat?

Doporučujeme kontaktovat spádovou školu.

 

Naše dítě bylo přijato do 1. třídy na více škol, co máme nyní dělat?

Co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy. 

 

Máme zájem požádat o odklad povinné školní docházky. Jak na to?

Žádost o odklad se může podat ředitelce školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitelka smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení). Rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky nevzniká nárok na přijetí do 1. třídy dané školy. 

 

Bude naše dítě přijato do školní družiny?

Ano, bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou na rodičovské (mateřské) dovolené.

 

 

Základní desatero budoucího prvňáčka  

 1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.
 2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.
 3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.
 4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.
 5. Znám barvy (základní i doplňkové).
 6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.
 7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích.
 8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...).
 9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary.
 10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

 

MŠMT vydalo Desatero pro rodiče dětí předškolního věku https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku