INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Publikováno: 2. 4. 2024

Vážení rodiče,

zápis k základnímu vzdělávání se bude i letos konat prezenční formou přímo v nové budově Základní školy Praha – Kbely, vchod z ulice Toužimská.

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024, tedy děti narozené v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem školní docházky.

K povinné školní docházce můžete přihlásit i dítě, které dovrší šesti let až v průběhu školního roku 2024/2025, tedy narozené od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Po velmi dobrých zkušenostech s aplikací Zápisy Online jsme se rozhodli v letošním školním roce pro následující kombinaci – motivační část zápisu proběhne prezenčně v budově školy a formální část, tedy vyplnění přihlášky, elektronicky prostřednictvím aplikace Zápisy Online.

Termín zápisu: 3. 4. a 4. 4. 2024
v době od 14 do 18  hodin v nové budově Základní školy Praha – Kbely

(vchod z ulice Toužimská).

 

K zápisu si, prosím, přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

U zápisu budou také přítomny speciální pedagožky z našeho Školního poradenského pracoviště,

Mgr. Lucie Zemanová a Mgr. Tereza Sajlerová.

 

Elektronický zápis bude umožněn od 18. 3. 2024 (8:00 hodin) do 29. 3. 2024 (12:00 hodin) zde:

Na tomto odkazu si pro své dítě vyplníte elektronickou přihlášku k základnímu vzdělávání. Zároveň si zde rezervujete konkrétní čas a místnost zápisu, který se uskuteční v budově školy ve dnech 3. 4. a 4. 4. 2024.

Není důvod se ničeho obávat, žádost podáváte elektronickou formou z pohodlí svého domova. V určeném termínu kliknete na webových stránkách školy na odkaz na elektronickou přihlášku a zobrazí se formulář.

Elektronická přihláška je intuitivní dvou krokový formulář. 

V prvním kroku rodiče vyplní základní osobní a kontaktní údaje uchazeče a zákonného zástupce.

Ve druhém kroku, po potvrzení osobních a kontaktních údajů a po udělení souhlasu s jejich zpracováním, si zákonný zástupce vybere volný termín zápisu a dokončí registraci. Na e-mail zákonného zástupce je poté automaticky odeslána zpráva obsahující především registrační číslo uchazeče, termíny a čas zápisu a odkaz ke stažení předvyplněné vzorové přihlášky. Vytištěnou přihlášku vyplňte, vytiskněte si ji a podepsanou přineste k zápisu do školy ve vybraném termínu (3. dubna nebo 4. dubna 2024 ve vámi zvoleném čase a místnosti).

Ve spodní části Žádosti je rubrika Volitelné položky, do které v případě zájmu můžete uvést poznámku či přání, například zájem o třídu s programem Začít spolu, jednoho kamaráda jako budoucího spolužáka ve třídě aj.

Na žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání postačí podpis jen jednoho z rodičů, coby zákonného zástupce dítěte. 

Žádáme zákonné zástupce dětí z nespádových oblastí, aby podali žádost také na své spádové škole. Z kapacitních důvodů budou o přijetí rozhodovat níže uvedená kritéria. Děkujeme za pochopení a spolupráci v této věci.

 

Kritéria k přijímání dětí k základnímu vzdělávání:

Ředitelka Základní školy Praha – Kbely stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy k plnění povinností školní docházky, pokud počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 96 žáků do čtyř prvních tříd (na základě § 36). Do prvních tříd základní školy zřízených Městskou částí Praha 19 se přijímají děti podle následujících kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 19 v příslušném školském obvodu základní školy,
 2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy,
 3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., v případě další volné kapacity poté dle 2. a 3. kritéria.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede zástupce zřizovatele, člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační  čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy:

 • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese;
 • dle § 36 odst. 3 školského zákona je podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

 

Informace o přijetí/nepřijetí:

V souladu s § 183 odst. 2 školského zákona se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to nejdéle do 30 dnů ode dne konání zápisu. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (vstupní dveře na obou budovách školy) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy), a to alespoň na dobu 15 dnů a obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává, písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy jen v případě, že o něj zákonný zástupce ředitelku školy požádá.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno v souladu s platnou legislativou.

Ke kladnému vyřízení odkladu školní docházky je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ve věci vzdělávání v Základní škole Praha – Kbely bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí stanoveno v úterý 16. 4. 2024 v 8:00 hod.

Dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít v úterý 16. 4. 2024 od 10:00 do 12:00 hod., v Základní škole Praha – Kbely, příspěvkové organizaci. Termín Vaší případné návštěvy si prosím rezervujte na telefonním čísle: +420 734 751 307. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

Dle § 36 odst. 5 správního řádu je účastník řízení nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.

Dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73 správního řádu).

Další dotazy spojené s odkladem, případně jiné, Vám zodpoví ředitelka školy, zástupci ředitelky školy, speciální pedagožky nebo paní učitelky u zápisu.

 

 

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

 

Kolik žáků bude přijato do 1. třídy?

Bude přijato 96 žáků.

 

Jak se dozvíme, že je naše dítě přijato? 

V přesně stanoveném termínu bude zveřejněn na tomto webu seznam přijatých žáků (nebudou zveřejněna jména žáků, ale číslo, které každému dítěti bude přiděleno při zápisu). 

 

Naše dítě nebylo přijato, co máme nyní dělat?

Doporučujeme kontaktovat spádovou školu, popř. zřizovatele školy dle místa trvalého pobytu dítěte.

 

Naše dítě bylo přijato do 1. třídy na více škol, co máme nyní dělat?

Co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy. 

 

Máme zájem požádat o odklad povinné školní docházky. Jak na to?

Žádost o odklad se podává ředitelce spádové školy. V souladu s § 37, školského zákona ředitelka smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení). Rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky nevzniká nárok na přijetí do 1. třídy dané školy. 

 

Bude naše dítě přijato do školní družiny?

Ano, bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou na rodičovské (mateřské) dovolené.

 

 

Základní desatero budoucího prvňáčka  

 1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.
 2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.
 3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.
 4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.
 5. Znám barvy (základní i doplňkové).
 6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.
 7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích.
 8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo,…).
 9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary.
 10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

 

MŠMT vydalo Desatero pro rodiče dětí předškolního věku https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku