Oznámení o konání voleb do školské rady

Publikováno: 13. 1. 2020

KDY? v úterý 14. ledna 2020 | od 1600 do 1800

KDE? třída 9.B - přízemí hlavní budovy školy

 

Ředitel Základní školy Praha - Kbely stanovuje termín a místo konání voleb zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady na 14. ledna 2020  v době od 16 do 18 hodin ve třídě 9. B (přízemí hlavní budovy). Volby do školské rady budou probíhat v souladu s aktuální platnou legislativou a volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada je devítičlenná. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem. Oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem. Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první. Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný. Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis.

 

VOLEBNÍ KOMISE

členové volební komise: 

Jana Březinová 

Kateřina Skořepová

Kateřina Strnadová

předseda volební komise:

Petr Šeda

 

KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY:

Fischerová Kateřina

Hazlbauer Jan

Holečková Marcela

Lorenc David

Pavel Vítězslav

Raibrová Lucie

Šedová Michaela

Štefková Jaroslava

Štědrá Alžběta

 

DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST.