Výsledky voleb do Školské rady

Publikováno: 18. 1. 2023

 

Dnes 18. ledna 2023 proběhly volby zástupců nezletilých žáků do Školské rady při Základní škole Praha - Kbely, Albrechtická 732/1, 197 00. 

  • PRŮBĚH VOLEB

volby proběhly v souladu s „Volebním řádem Školské rady při Základní škole Praha - Kbely, Albrechtická 732/1, 197 00, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 19 a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a na základě usnesení její rady ze dne 14. 9. 2015 - volební řád Školské rady při Základní škole Praha - Kbely (dále jen „škola“).

 

  • KONTROLA VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Před zahájením voleb byla volební schránka řádně zapečetěna.  V 16:00 hod. byla zkontrolována členy volební komise a tím byly volby zahájeny. Odpečetění volební schránky proběhlo po skončení voleb v 18:30, v souladu s aktuální legislativou a za přítomnosti všech členů volební komise byly hlasovací lístky sečteny. Počet hlasovacích lístků souhlasil s počtem oprávněných voličů, kteří se zúčastnili voleb a byli volební komisí zaznamenáni v seznamech zákonných zástupců nezletilých žáků. 

 

  • VOLEBNÍ KOMISE

členové volební komise: Tetyana Popovych, Michaela Stoklasová

předseda volební komise: Petr Šeda

 

  • KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY (uvedení na hlasovacím lístku):

Holečková Marcela, Lauer Luboš, Paříková Veronika, Švec Radomír, Vrba Zdeněk.

 

  • VOLBY Z ŘAD OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ (zákonní zástupci nezletilých žáků): 

Celkem do Školské rady při Základní škole Praha - Kbely, Albrechtická 732/1, 197 00 Praha 19 hlasovalo 289 oprávněných voličů z celkového počtu 912 uvedených v seznamu poskytnutému volební komisi.

 

  • VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY:

Na základě ustanovení Volebního řádu Školské rady při Základní škole Praha – Kbely, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 19 byli zákonnými zástupci nezletilých žáků zvoleni kandidáti:

Paříková Veronika
Holečková Marcela
Švec Radomír

 

Volební komise po vyhotovení Zápisu o provedení a výsledcích voleb do Školské rady zapečetila veškeré dokumenty a materiály, které byly v průběhu voleb použity.  Poté za účasti všech členů informovala o výsledcích voleb ředitelku školy Mgr. Evu Kulichovou.

 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na realizaci voleb a hlasujícím voličům.

Zvoleným kandidátům gratulujeme.