Vítejte na stránkách naší třídy.

Jsme skupina 16 dívek, 7 kluků a dvou učitelek - třídní učitelkou je Jarmila Rambousková a díky podpoře rodičů ve třídě působí i párová učitelka Anička Rezková, v družině nás má na starosti Jitka Sajfrtová. Naši třídu najdete v prvním patře nové budovy, odpoledne přecházíme do samostatné budovy školní družiny.

Rozhodli jsme se pro využití principů vzdělávacího programu Začít spolu:

  • individuální přístup k dítěti
  • alternativní organizace vyučování
  • partnerství rodiny a školy
  • podnětné prostředí, netradiční uspořádání třídy
  • integrovaná tematická výuka
  • projektové vyučování a další metody a formy práce
  • sebehodnocení, hodnocení, tvorba portfolia
  • týmová práce, kooperace, přímá zkušenost
  • prostor pro práci, hru, experiment, manipulaci s předměty
  • komunikace, řešení problémů, rozhodování

Každý měsíc je výuka po dobu 6 dnů organizována do jednotlivých center aktivit (dále CA), která jsou rozmístěna do pracovních koutů. V několika různých centrech (např. matematika, čtení, psaní, objevy, ateliér, knihovna, hry aj.) pracují jednotlivé skupiny paralelně na individuálních i skupinových úkolech, které vždy propojuje jedno společné téma. Děti jsou tak postupně vedeny k zodpovědnosti za své učení, k samostatnosti, vyhledávání a třídění informací, ale také ke kooperaci a vzájemnému naslouchání. Zároveň se učí vyjadřovat své myšlenky a názory, vyslechnout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci svou, své skupiny i ostatních.

Dalším netypickým prvkem je velká spoluúčast rodičů na výuce – ti se přímo osobně podílí na výuce, zejména jsou mi velkou oporou při organizaci center aktivit.

Od ostatních prvních tříd se odlišujeme ještě výukou matematiky, která se vyučuje metodou prof. Hejného. Hejného metoda je založena na tvorbě schémat a prostředí, se kterými žák pracuje a ve kterých si dokáže představit matematické souvislosti. Učitel dětem nepředkládá fakta, která si mají zapamatovat, ale vede je k objevování matematiky na skutečném světě. Tím jsou děti jednak vedeny k samostatnému myšlení, jednak si takto získané poznatky mnohem lépe osvojí a zapamatují. Výuka se provádí v jednotlivých matematických prostředích, se kterými se děti postupně stále více seznamují (krokování, krychlové stavby, vláčky, autobus, dřívka, hadi, zvířátka dědy Lesoně a spousta dalších).

Letos se naše třída přihlásila do projektu Les ve škole, který nás všechny opravdu hodně baví. S našimi vyrobenými "ponožkovými průvodci" budeme po celý rok poznávat les všemi smysly - zkoumat ho očima, poslouchat zvuky lesy, ohmatávat, ochutnávat i vonět k němu. Čeká nás několik lesních ponožkových výprav, zážitky budeme zapisovat do Lesních ponožkových deníků.

Třídní učitel

Jarmila Rambousková