Informace o přijetí/nepřijetí:

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. ročníku je škola povinna do 30 dnů ode dne konání zápisu zveřejnit pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka před školní budovou) a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává, písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitel školy jen v případě, že o něj zákonný zástupce ředitele školy požádá.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno bud' osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Ke kladnému vyřízení odkladu školní docházky je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Další dotazy spojené s odkladem, případně jiné, Vám zodpoví ředitel školy, zástupkyně ředitele školy, psycholožka nebo paní učitelky u zápisu.