Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2022/23

 
PŘÍMÉ ODKAZY SEKCE ZÁPISY DO 1. TŘÍD (stačí pouhé kliknutí):
 1. Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2022/23(aktuální)
 2. Způsob podání žádosti o přijetí do 1. třídy
 3. Informace o přijetí/nepřijetí
 4. Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání
 5. Školní družina
 6. Kolik žáků bude pro školní rok 2022/23 přijato?
 7. Nejčastěji kladené otázky
 8. Základní desatero budoucího prvňáčka

 

Velice rádi oznamujeme, že po dvou letech elektronického zápisu můžeme letos budoucí prvňáčky pozvat přímo do školy a uspořádat zápis prezenční formou.

Po velmi dobrých zkušenostech s aplikací Zápisy Online jsme se rozhodli v letošním školním roce pro následující kombinaci – motivační část zápisu proběhne prezenčně v budově školy a formální část, tedy vyplnění přihlášky, elektronicky prostřednictvím aplikace Zápisy Online.

 

Termín zápisu

6. 4. a 7. 4. 2022  v době od 14 do 18  hodin

v nové budově Základní školy Praha – Kbely (vchod z ulice Toužimská).

 

K zápisu si, prosím, přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

U zápisu bude také přítomna psycholožka z PPP pro Prahu 3 a 9 Mgr. Tereza Kolečková, po oba dny v době od 14 do 17 hodin.

Elektronický zápis bude umožněn od 1. 4. 2022 (0:00 hodin) do 5. 4. 2022 (24:00 hodin). Na tomto odkazu si pro své dítě vyplníte elektronickou přihlášku k základnímu vzdělávání:

Není důvod se ničeho obávat, žádost podáváte elektronickou formou z pohodlí svého domova. V určeném termínu (1. 4. – 5. 4. 2022) kliknete na webových stránkách školy na odkaz na elektronickou přihlášku a zobrazí se formulář.

 

Elektronická přihláška je intuitivní dvou krokový formulář. 

V prvním kroku rodiče vyplní základní osobní a kontaktní údaje uchazeče a zákonného zástupce.

Ve druhém kroku, po potvrzení osobních a kontaktních údajů a po udělení souhlasu s jejich zpracováním, si zákonný zástupce vybere volný termín zápisu a dokončí registraci. Na e-mail zákonného zástupce je poté automaticky odeslána zpráva obsahující především registrační číslo uchazeče, termíny a čas zápisu a odkaz ke stažení předvyplněné vzorové přihlášky. Vytištěnou přihlášku vyplňte, vytiskněte si ji a podepsanou přineste k zápisu do školy ve vybraném termínu (6. dubna nebo 7. dubna 2022 ve vámi zvoleném čase a místnosti).

Ve spodní části Žádosti je rubrika Volitelné položky, do které v případě zájmu můžete uvést poznámku či přání, například zájem o třídu s programem Začít spolu, jednoho kamaráda jako budoucího spolužáka ve třídě aj. Bližší informace o vzdělávacím programu Začít spolu naleznete v příloze.

K povinné školní docházce od školního roku 2022/2023 hlaste děti narozené v době od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

K povinné školní docházce můžete přihlásit i dítě, které dovrší šesti let až v průběhu školního roku 2022/2023, tedy narozené od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Žádost o přijetí dítěte musí podepsat jeden zákonný zástupce dítěte, pokud žijí rodiče ve společné domácnosti. Pokud mají rodiče rozdělenou péči, je v žádosti nutný podpis obou zákonných zástupců a uvedení kontaktu na oba rodiče.

Prosíme zákonné zástupce žáků z nespádových oblastí, aby podali žádost také na své spádové škole a informovali ji o účasti na zápisu na naší škole. Zjednoduší tím administraci zápisu a urychlí rozhodování ředitelů. Děkujeme za pochopení a spolupráci v této věci.

 

Informace o přijetí/nepřijetí:

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. ročníku je škola povinna do 30 dnů ode dne konání zápisu zveřejnit pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka před školní budovou) a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává, písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitel školy jen v případě, že o něj zákonný zástupce ředitele školy požádá.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno bud' osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Ke kladnému vyřízení odkladu školní docházky je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Další dotazy spojené s odkladem, případně jiné, Vám zodpoví ředitel školy, zástupkyně ředitele školy, psycholožka nebo paní učitelky u zápisu.

 

Nejčastěji kladené otázky

Kolik žáků bude přijato do 1. třídy?

Bude přijato celkem 90 žáků.

 

Podle jakých kritérií jsou žáci přijímáni? 

Ředitel Základní školy Praha – Kbely stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy k plnění povinností školní docházky, pokud počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 110 žáků (na základě § 36). Do prvních tříd základních škol zřízených Městskou částí Praha 19 se přijímají děti podle následujících kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 19 v příslušném školském obvodu základní školy,
 2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 9 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
 3. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 9 z jiného školského obvodu,
 4. děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 19, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
 5. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 19.

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2. až 5. kritéria.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.

Jak se dozvíme, že je naše dítě přijato?

V přesně stanoveném termínu bude zveřejněn na tomto webu seznam přijatých žáků (nebudou zveřejněna jména žáků, ale číslo, které každému dítěti bude přiděleno při zápisu). 

  

Naše dítě nebylo přijato, co máme nyní dělat?

Doporučujeme kontaktovat spádovou školu.

 

Naše dítě bylo přijato do 1. třídy na více škol, co máme nyní dělat?

Co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy. 

 

Máme zájem požádat o odklad povinné školní docházky. Jak na to?

Žádost o odklad se může podat řediteli školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitel smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení). Rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky nevzniká nárok na přijetí do 1. třídy dané školy. 

 

Máme zájem požádat o přijetí dítěte do přípravné třídy. Jak na to?

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy je jiným způsobem plnění povinného předškolního vzdělávání. Dle § 47 školského zákona může být přípravná třída zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

V naší škole je přípravná třída přednostně zřízena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Váš zájem o zařazení dítěte do přípravné třídy zapište do poznámek v elektronické přihlášce.

 

Bude naše dítě přijato do školní družiny?

Ano, bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou rodičovské (mateřské) dovolené.

 

Základní desatero budoucího prvňáčka

 1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.
 2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.
 3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.
 4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.
 5. Znám barvy (základní i doplňkové).
 6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.
 7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích. 
 8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...).
 9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary. 
 10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

 

MŠMT vydalo Desatero pro rodiče dětí předškolního věku https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku