Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy Praha – Kbely stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy k plnění povinností školní docházky, pokud počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 110 žáků (na základě § 36). Do prvních tříd základních škol zřízených Městskou částí Praha 19 se přijímají děti podle následujících kritérií:

 

  1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 19 v příslušném školském obvodu základní školy,
  2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 9 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
  3. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 9 z jiného školského obvodu,
  4. děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 19, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
  5. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 19.

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2. až 5. kritéria.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.