Nejčastěji kladené otázky

Kolik žáků bude přijato do 1. třídy?

Bude přijato celkem 90 žáků.

 

Podle jakých kritérií jsou žáci přijímáni? 

Ředitel Základní školy Praha – Kbely stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy k plnění povinností školní docházky, pokud počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 110 žáků (na základě § 36). Do prvních tříd základních škol zřízených Městskou částí Praha 19 se přijímají děti podle následujících kritérií:

 

  1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 19 v příslušném školském obvodu základní školy,
  2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 9 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
  3. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 9 z jiného školského obvodu,
  4. děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 19, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
  5. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 19.

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2. až 5. kritéria.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.

Jak se dozvíme, že je naše dítě přijato?

V přesně stanoveném termínu bude zveřejněn na tomto webu seznam přijatých žáků (nebudou zveřejněna jména žáků, ale číslo, které každému dítěti bude přiděleno při zápisu). 

  

Naše dítě nebylo přijato, co máme nyní dělat?

Doporučujeme kontaktovat spádovou školu.

 

Naše dítě bylo přijato do 1. třídy na více škol, co máme nyní dělat?

Co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy. 

 

Máme zájem požádat o odklad povinné školní docházky. Jak na to?

Žádost o odklad se může podat řediteli školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitel smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení). Rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky nevzniká nárok na přijetí do 1. třídy dané školy. 

 

Máme zájem požádat o přijetí dítěte do přípravné třídy. Jak na to?

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy je jiným způsobem plnění povinného předškolního vzdělávání. Dle § 47 školského zákona může být přípravná třída zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

V naší škole je přípravná třída přednostně zřízena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Váš zájem o zařazení dítěte do přípravné třídy zapište do poznámek v elektronické přihlášce.

 

Bude naše dítě přijato do školní družiny?

Ano, bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou rodičovské (mateřské) dovolené.